Lyckad litteraturfest i Jokkmokk

20.11.2017

I dag skrivs bara 0,2 skönlitterära böcker per år på samiska. Det vill Författarförbundet och lokala aktörer ändra på.

Under helgen den 18-19 november 2017 anordnades litteraturfestivalen Bágo in Books i Jokkmokk (Lappland) av den samiska skribentföreningen Bágo čálliid siebrie i samarbete med Sveriges Författarförbund och med stöd från Sametinget, Svenska akademien och Kulturrådet.

Det var första gången någonsin en sådan här festival organiseras och helgen blev mycket lyckad. Bágo in Books bjöd bland annat på översättarworkshop på tema poesi, en uppföljning från årets Littfest i Umeå, stämningsfulla diktuppläsningar och jojkvandring. Medlemsantalet i skribentföreningen Bágo čálliid siebrie ökade också från åtta till 40 medlemmar.

Rawdna Carita Eira läser sin dikt "Löp svartöra löp".
Rawdna Carita Eira läser sin dikt "Löp svartöra löp".

Det samiska författandet befinner sig i en nedåtgående spiral sedan 1990-talet. Skönlitterärt skrivs det i dag blott 0,2 böcker per år på samiska (en hel bok vart femte år). Författarförbundet har därför tagit fram en 10-punkts-strategi för att åstadkomma förbättringar:

1. Inom befintliga stödordningar för den svenska litteraturen ska den samiska litteraturen prioriteras tydligare och ges utökat stöd.

2. Ett särskilt bokproduktionsstöd bör inrättas för att öka nyskriven samisk bokutgivning i Sverige. Förslagsvis inom ramen för Kulturrådets nuvarande stödordning för ursprungsfolk.

3. Författarförbundets samiska ombud är en ordning som bör permanenteras inom förbundets interna struktur.

4. Författarförbundets kontakter med de olika samiska författarföreningarna ska stärkas. Ett informationsarbete ska genomföras för att få fler samiska författare bosatta i Sverige att söka medlemskap i Författarförbundet.

5. Samisk förlagsverksamhet bör stärkas för att öka utgivningen av nyskriven samisk litteratur och stärka det kulturella självbestämmandet.

6. Samernas författarskola ska etableras och erhålla långsiktig finansiering. Extra stöd bör ges med fokus på breddad rekrytering som grund för generationsväxling och kunskapsöverföring inom den samiska författarkåren.

7. Ett samiskt författar- och litteraturcentrum bör inrättas i Sápmi.

8. Alla i landet bör ges möjlighet att läsa och låna nyskriven samisk litteratur på biblioteken.

9. Det samiska författarfackliga arbetet och dess olika organisationer bör erhålla långsiktigt verksamhetsstöd.

10. Det nordiska och internationella samarbetet för att stödja samiska författares villkor ska stärkas.

Från Författarförbundet medverkade representanter från förbundsstyrelsen, sektionsstyrelserna, samiska arbetsgruppen samt biblioteksrådet vid Bágo in Books 2017.

Förbundsordförande Gunnar Ardelius med Nils-Henrik Sikku, samiskt ombud.
Förbundsordförande Gunnar Ardelius med Nils-Henrik Sikku, samiskt ombud.